EN | TH
 

VISITORS

คณะคู่สมรสทูต SHOM เข้าเยี่ยมชม BGC glass studio Spouse of Heads of Missions (SHOM) visited BGC glass studio 2019

  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 BGC Glass Studio ได้รับเกียรติจากคณะคู่สมรสทูต SHOM ในการรับชมกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแก้วจากศิลปิน BGC Glass Studio, เข้าชมผลงานที่จัดแสดงในส่วนห้องจัดแสดง, เลือกซื้อผลงาน ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร BGC และรับของที่ระลึกจากศิลปิน BGC glass studio

  SHOM(ซึ่งเป็นตัวย่อสำหรับคู่สมรสของหัวหน้าภารกิจ) เป็นสมาคมของคู่สมรสและหุ้นส่วนของเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตที่ได้รับการรับรองจากโปแลนด์